Trådvurdering:
  • 0 stemmer - 0 gjennomsnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Organisert Kriminell MC Klubb
#1
Organisert kriminell organisasjon, eller organisert kriminell MC klubb, ofte forkortet til kriminell MC klubb er noe vi ofte ser i nyheter eller i rapporter Politiet legger ut.

Men finnes det overhodet hold i denne beskrivelsen, vet journalister for ikke å snakke om myndigheter hva organisert kriminalitet er for noe? Jeg skal på ingen måte prøve å gi et svar på hva det faktisk er, men heller legge litt lys på området.

Organisert kriminalitet er et kompleks begrep og fenomen, mange mener mye om hva organisert kriminalitet er, men egentlig er det ikke enkelt å definere begrepet.

På starten av 90 tallet begynte en å si at den organiserte kriminaliteten også hadde kommet til Norge, tja, hva skal en si, hjemmebrent i stor skala, satt i system med flere personer, var vel landskjent før den tiden. Det var bare begrepet som ikke hadde kommet til Norge før 90 tallet.

Men å vite omfanget av organisert kriminalitet er meget vanskelig, nettopp fordi det avhenger bla av hvordan en definerer begrepet.

Myndighetene i Norge forholder seg til EU sitt regelverk på hva som må til for at det overhode skal kunne kalles organisert kriminalitet, dessuten har vi en egen lov som definerer "litt" om hva som kan falle under begrepet:

Siter:”Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedmål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger”1 (Sitat: Straffeloven § 60a).

Som en kan lese utfra denne loven blir en ikke klok på hva som faller innenfor og hva som ekskluderes fra denne loven, en kan på mange måter putte inn meget mye under denne loven, men samtidig ekskludere hva en egentlig hadde inkludert.
Nettopp fordi definisjonen og begrepet er så vanskelig, ser en idag at det er utrolig få som faktisk har blitt dømt etter denne paragrafen.

Politiet viser til i "Nasjonal trusselvurdering" og i "Prosjekt Organisert Kriminalitet" at de bruker EU-definisjonen. EU-definisjonen krever at minst 6 av disse 11 kriteriene må være oppfylt for at det skal kunne komme inn under Organisert Kriminalitet.

Siter:1. Samarbeid mellom minst to eller flere personer.
2. Alle de involverte har egne tildelte oppgaver.
3. Samarbeidet strekker seg over lang tid eller en ubegrenset tidsperiode.
4. Tar i bruk former for disiplin og kontroll.
5. Det forligger mistanke om at de har gjennomført alvorlige kriminelle handlinger.
6. De opererer på et høyt internasjonalt nivå.
7. De tar i bruk vold eller lignende former for trusler.
8. De bruker kommersielle eller foretningsmessige strukturer.
9. De deltar i hvitevasking.
10. De utøver en innflytelse på den politiske arena, på media, på offentlig forvaltning, på
rettsmyndighetene eller på økonomi.
11. De er alle styrt av vinning og-/ eller maktaspektet.
(Politidirektoratet 2003 s. 22, Politidirektoratet 2005, s. 6)

Seks av disse elleve kriteriene der i blant nummer 1, 3, 5 og 11, må være oppfylt for at noe skal kunne kalles organisert kriminalitet.
Nå skal jeg ikke gå inn på f.eks hva som menes med punkt 3. Hvor lang tid, hva er lang osv, som en forstår er dette advokat mat, og for påtalemyndighetene svært vanskelig å få noen under nettopp denne betegnelsen.
Ser en til USA hvor begrepet egentlig startet for å bekjempe økonomisk kriminalitet på høy skala, (finansfolk mm) ser en også der at det ikke finnes EN klar definisjon, men at forskjellige stater opererer med forskjellige kriterier.
Men tilbake til at vi leser om organisert kriminell MC klubb, som en ser er det ikke slik at en kan putte hvem som helst i denne definisjonen, og for å uttrykke noen som Organisert kriminelle har en visse krav til kilde. Og her kommer det et interessant poeng:   På hvilke måter underbygges ulike påstander med data på?, Hvem kom med data, hvilket grunnlag er data bygget opp på? Er forskningen kumulativ?
Ulike interesse for begrepet gjør det ei heller lettere å finne en bestemt definisjon. F.eks politiet, myndighetene, akademikere, politikere og forsvarsadvokater kan ha ulike interesser for definisjonen. Politiet vil på sin side prøve å få mest mulig midler av staten, og produserer data for å vise til organisert kriminalitet og bekjempelse av MC miljøet.
På en måte kan en forstå dette, en vil kunne opprette mer arbeidsplasser, bruke mer midler på sine interesse punkter.

Politiet bygger sine data på etterretnings – og saksinformasjon. Dette er en stor svakhet. Politiet bygger altså sine data på sine egne kjente funn, og ekskluderer dermed all organisert kriminalitet de ikke har informasjon over.
Narkotika virksomhet gir på denne måte mye data, mens økonomisk kriminalitet mer eller mindre blir utelatt. (tips altså hvis en skal begå kriminalitet he he,,spøk)

Men når politiet bruker etterretnings – og saksinformasjon som grunnlag for sine data, vil de altså kun gå utfra sine egne data, anmeldelser som er kjent, og vil bygge sine data på tidligere data.

For å ta et eksempel. Politiet stopper oftere undomsgutter med utenlands opprinnelse. Tallene viser at de er underrepresentert i antall lovbrudd i forhold til etniske gutter, men på samme tid vil politiet ha mye mer data på gutter med utenlands opprinnelse.


Siter:”Patruljeres det flittig i løsgjengerdirstrikt, blir mange løsgjengere fanget inn, gis det økte ressurser til kontroll av hvitsnippkriminalitet, oppdages det mer hvitsnippkriminalitet, skjer patruljeringen med biler i svære distrikt hvor politimannen er ukjent, blir det helt andre typer lovbrytere som bringes inn enn om patruljeringen skjer til fots av politifolk som kjenner sitt distrikt ut og inn” (Sitat: Christie 1982, s. 121).
 
Med andre ord gjenspeiler dette politiets prioriteringer og hvilke interesser politiet har.
Men så var det dette med Organisert kriminell MC klubb. 
En kan ikke bare kategorisere / definere en klubb som organisert kriminell klubb. En kan stille seg spørsmål om medlemmer blir medlem for brorskap, interesse, måte å leve på, eller om det mer reflekterer til hva myndighetene synes å mene, at en blir medlem for økonomisk vinning.
Hvis det er slik at en MC klubb har ett stort nettverk rundt seg, og flere i dette nettverket driver med kriminalitet, faller ei heller her klubben inn under organisert kriminalitet.
Nå skal jeg på ingen måte prøve å bagatellisere ulovlige handlinger som skjer innenfor MC miljøet. For å holde meg til saker som har fått dom på seg, er det ikke vanskelig å finne kriminelle handlinger som drap, vold, osv, dette var ei heller mitt poeng. 
På den tiden narkotika missbruk kun ble kontrollert av helsemyndighetene, var det ei heller mye snakk om narkotika salg. En kunne på den tiden få maks 6 mnd fengsel. Først da strafferammen ble utvidet til 21 år, tok politiet fatt i problematikken. Om det var mer eller mindre narkotika pr 1000 innbyggere da en idag er i grunnen ikke poenget, poenget er mer politiets prioritering som ved å prioritere bekjempelse av narkotika, kan fremvise høye tall lovbrudd, og dermed bygge opp en data som de året etter bygger videre på.
Politiet kom med håndboken "Forebygge og bekjempe kriminalitet fra énprosentmiljøet og kriminelle MC-gjenger".
En kan legge merke til politiets valg av ord, og dermed definere og kategorisere visse MC klubber.

Siter:Bekjempelse av kriminelle MC-gjenger står sentralt i kampen mot organisert kriminalitet i Norge, og den krever en bredspektret og vedvarende innsats fra politiet og andre samfunnsaktører. .............
 Justis- og beredskapsdepartementet samarbeider med KS om å utarbeide en veileder for kommunene for å styrke arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminelle MC-gjenger, de såkalte «énprosentklubbene».

Spørsmål: Skal de bekjempe de såkalte 1% klubbene som er kriminelle, eller er det bare 1% klubber som er kriminelle i følge politiet?
For å vise politiets definisjoner legger jeg ved noen sitater.


.gif   1%-patch.gif (Størrelse: 20.8 KB / Nedlastinger: 24)

Siter:«Arbeidsgruppen bes utarbeide en «operativ verktøykasse» hvor politiet og kommunale myndigheter i samhandling ved bruk av forvaltningslovverket kan forebygge og bekjempe kriminalitet som har sitt utspring fra kriminelle MC gjenger, herunder 1 %-miljøet.» 

Her legger politiet til grunn at 1% miljøet er det samme som kriminelle MC gjenger.

Siter: En énstemmig Justiskomité understreket i en uttalelse av 17.6.2011 betydningen av en felles front mot organisert kriminalitet, herunder énprosentmiljøet

Siter: Med utgangspunkt i Meld. St. 7 (2010–2011) – Kampen mot organisert kriminalitet – ba et enstemmig Storting den 1.12.2011 regjeringen om «å bidra til at det utarbeides et bredt virkemiddelapparat for kommunene i arbeidet med å bekjempe 1 %-klubbene». Det er verdt å merke seg at Stortinget her bruker et så sterkt ord som «bekjempe», noe som innebærer et klart signal til både regjeringen og samfunnet for øvrig. 

Siter:De klubbene som klarest befinner seg innenfor det kriminelle MC-miljøet, kjennetegnes bl.a. av følgende:
• Klubbene er organisasjoner med individuelle medlemskap og hvor medlemskapet tildeles etter en forholdsvis lang prøvefase.
• Den enkelte lokale klubben har et hierarki med klare lederroller (som president, visepresident, sikkerhetsansvarlig, sekretær/kasserer og «road captain»).
• Klubbens renommé og symbolikk brukes i kriminelt øyemed (f.eks. ved trusler).
• Visse former for alvorlig volds- og vinningskriminalitet er legitimt.
• «Taushetens lov» gjelder. Informasjon om andre medlemmers kriminalitet holdes skjult. De som bryter den, utsettes for vold eller trusler om vold.
• Det er en norm om at medlemmene skal stille opp for hverandre og klubben i konflikter med andre grupperinger – om nødvendig med bruk av vold.
• En betydelig andel av medlemmene er straffedømte (for mer enn forseelser).
• Å være straffedømt for nylig gjennomførte voldseller narkotikaforbrytelser er ingen hindring for å rykke oppover i medlemshierarkiet eller inneha lederposisjoner i klubben. 


Vi kunne for noen dager siden lese om en klubb som hadde kjøpt seg et bedehus for en tid tilbake og hvor kommunen prøvde å få kastet ut klubben pga at de var en motorsykkel klubb og ikke en trosforenring. Klubben registrerte seg derfor som en livssyns trossamfunn hvor tallet 7 er hellig. 
OK, vi leser at lensmannen i kommunen uttaler at klubben ikke er ønsket, man han innrømmer også at det ikke er funnet noe kriminelt med klubben eller deres medlemmer. Hvis vi leser sitatet over, fra politiets egen håndbok, finnes det saktens punkter som også gjelder de: Individuelle medlemskap.....klare lederroller.....medlemmer som stiller opp for hverandre, men så mye mer har politiet altså ikke kunne finne for å betegne de som en kriminell MC klubb, MEN nettopp denne betegnelsen gir myndighetene klubben.
I håndboken legges det frem flere "meninger" og betegnelser som "fakta", legger under ved et sitat som viser oppbygging av politiets data. 

Siter: Men mye tyder på at deltakelse i ulovlige aktiviteter som voldshandlinger, salg av narkotika og grove tyverier kan styrke kandidaturet fram til et fullverdig medlemskap.4  
Tallet 4 henviser til teksten:

4 Etter det såkalte «Tokkedrapet» (2000) forklarte de siktede at «hangaround»-medlemmer i Hells Angels kunne få i oppdrag «å hente og motta narkotika og sørge for oppgjør for narkotikahandler».

Jeg skal ikke si om dette er rett eller galt, det er ei heller poenget. Innsamling for å lage data blir på denne måten syltynn, og en kan spørre seg som politiet på slikt svakt grunnlag kan bruke dette til data for siden å videre bruke samme data for å oppnå ny data basert på syltynn kildeinformasjon.
Setningen under viser til at også innad i politiet er det uenighet i bruken av ordet kriminell organisasjon (antar kriminell organisasjon her er synonym av organisert kriminalitet).

Siter:Kriminelle organisasjoner eller interesseorganisasjoner for aktive kriminelle?
Innenfor politivitenskapen synes det å være uenighet om hvorvidt man skal kunne kalle de erklærte énprosent klubbene for kriminelle klubber. Juridisk sett er klubbene som organisasjon ikke straffedømt, og anslagsvis 1/3 av de fullverdige medlemmene er ikke straffedømt. Klubbene er ikke ulovlige, og de nyter godt av den alminnelige organisasjonsfrihet. En bedre betegnelse er kanskje at dette er interesseorganisasjoner for kriminelle, som tilrettelegger for den enkeltes kriminelle prosjekter, og som gir beskyttelse og støtte. 

Klubbene er altså ikke straffedømt, og "normalt" er det vel den eneste måten en kan bruke ord som organisert kriminell MC klubb på... Klubbene er ei heller ulovlige, og et snodig poeng er at myndighetene prøver å stoppe lovlige klubber,,, HVIS klubbene ønskes bort, hvorfor er de da ikke blitt ulovlige?

   

Siter:Vi har nå en landsdekkende praksis for å bortvise ved innreise utenlandske medlemmer i kriminelle MC-gjenger som kommer til Norge for å delta på arrangementer i regi av kriminelle MC-gjenger eller 1 %-miljøet i Norge. Det gjelder enten personene kommer fra Schengenland eller fra tredjeland. Utlendingen trenger ikke være straffet i Norge eller utlandet for å kunne bortvises. Når personen er statsborger av et EU-/EØS-land, reguleres dette av utlendingsloven § 121, 1. ledd bokstav c. Politiet er vedtaksmyndighet dersom vedtak treffes innen 7 dager. Bortvisning av tredjelandsborgere hjemles i utlendingsloven § 17, jf. § 18, hvor politiet er vedtaksmyndighet innenfor en tidsramme på 7 dager.61 Den mest praktiske hjemmelen er utlendingsloven § 17, 1. ledd bokstav g: «eller andre omstendigheter gir grunn til å frykte at utlendingen her i riket eller i et annet Schengenland har begått eller vil begå en straffbar handling som kan føre til fengselsstraff i mer enn tre måneder.»

Her viser politiet at de har en praksis for å bortvise utenlandske medlemmer i MC klubber (velger her å hoppe over ordet kriminell, siden de ikke er dømt til slik forbrytelse/kategori/definisjon). Denne praksisen trenger de ikke på noen som helst måte å forsvare til andre instanser, og (miss)bruker derfor denne metoden mer eller mindre uansett hvis det kommer en utenlands 1% mc medlem.

Et av politiets argumenter er at 69% av medlemmer i to 1% klubber er tidligere domfelte. 
En kan her stille spørsmål om grunnen til at de nå er medlem i klubben er ønske om å begå ny kriminell handling, eller om faktum er at en blir akseptert for den en er uavhengig av tidligere hendelser! 

En "artig" sak kom frem i Nederland hvor politiet gav sparken og anmeldte politiets tjenestemenn. Tallet på tjenestemenn som fikk sparken grunnet kriminalitet var høyere en landlig siktede fra mc miljøet. 
Har ikke funnet tall fra Norsk politi hvor mange av sine egne de har siktet, anmeldt og eller sparket grunnet kriminalitet. 
Grunnen til dette eksemplet er nettopp hvor interessen / prioriteringen til politiet ligger. Undersøker de politiets egne menn og kvinner ofte, vil de utvilsomt finne flere lovbrudd, undersøkes de aldri, vil de ei heller bli tatt. Dermed er det ei heller sagt at forbrytelsene ikke forekommer, de forekommer bare ikke i politiets data.

En lærer fra amerikanske filmer at en ikke er skyldig til det motsatte er bevist. Men samtidig bruker vi på folkemunne samme ord også i Norge. 
På nytt virker det da underlig at en kan stemple klubber som kriminelle, organisert kriminelle, kriminell organisasjon uten at det finnes noen som helst dom som støtter opp begrunnelsen.

Men en kan også stille kritiske spørsmål til oss i mc miljøet, de som er i en 1% klubb og de som er i en klubb som ikke er 1% klubb. Vi kan stille spørsmål om vi oppfører oss på en slik måte at vi stimulerer reaksjonene fra myndighetenes side, stille spørsmål om vi innad i mc miljøet oppfattes som truende , farlige, likestilte, osv

Vi kan antagelig bli en faktor som reduserer oppmerksomhet fra myndighetenes side.

Sluttord
Aviser og myndigheter kaller uriktig klubber for kriminelle. Som vi ser er det ikke enkelt å komme inn under organisert kriminalitet, og hvis en faktisk blir tiltalt for det, er det ofte like enkelt å komme seg ut fra den definisjonen.    
Vi i mc miljøet bør nok forandre litt på hvordan vi innad i miljøet kan få til en forandring..........
Politi har fått myndighetene til å gi resurser for å opprettholde stor oppmerksomhet rundt mc miljøet. Utfra domfelte og resurser som politiet faktisk bruker på 1% miljøet, er jeg meget skeptisk til resursbruken.
Bagger, the real custom Harley touring
Svar
#2
Veldig godt skrevet.

Det finnes så vidt jeg vet ingen rettskraftig dom som sier at en Norsk MC klubb er en kriminell organisasjon. det finnes vel helle ringen slik dom mot andre foreninger, klubber eller grupper.

At det finnes kriminelle enkelt personer i MC miljøet er det store sjanser for, men det er da snakk om enkelt personer.
På den annen side finnes det vel ingen organisasjoner hvor det ikke finnes kriminelle elementer.

skal man se litt på dette med organisert kriminalitet med ett lite glimt i øyet og dra en liten spøk
kan man jo si at man er en kriminell organisasjon når man er ute på tur flere i følge fra samme klubb
og man i fellesskap bryter farts grensa.
men selv da blir bota personlig og man får prikker i førerkortet om man blir tatt.
men man kan ikke dømme som gruppe selv om man har brutt loven sammen.
A modest begining starts With a singel blow of a horn.
Hated by many and loved by few!
Svar


Tråder som kanskje er relaterte til denne...
Tråd Forfatter Svar: Visninger: Siste innlegg
  Starte MC klubb ABC Bagger 3 6,862 24-05-2018, 12:17
Siste innlegg: Bagger
  Start av mc klubb Bikerboy31 6 4,877 14-04-2018, 17:21
Siste innlegg: Jan-Ivar
  starte mc klubb. Crusaders 7 10,909 01-03-2018, 23:32
Siste innlegg: Jan-Ivar
  MC klubb reportasjer på TV Bagger 2 6,701 28-06-2016, 8:30
Siste innlegg: Jan-IvarBruker(e) som leser denne tråden: 1 Gjest(er)